top of page
 • Dawid Chybalski

Deklaracja dostępności

1. Fundacja Nieco Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.palcelizacnazywo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-01

2. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


3. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-01

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-01

4. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Szmigiel - koordynator dostępności, e-mail: artur.niecokultury@gmail.com

6. Prawa i obowiązki:


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


7. Skargi i odwołania:

 • Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Fundacja Nieco Kultury, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Comments


bottom of page