top of page
 • Dawid Chybalski

Regulamin sklepu internetowego

1. [Postanowienia ogólne] 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.palcelizacnazywo.pl/sklep prowadzony jest przez Fundacja Nieco Kultury, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 5252928425 REGON 523448098 KRS 0000997622 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Nieco Kultury, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów. 2. [Definicje] 1. Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. 2. Dzień Roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Sprzedawcę, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Nieco Kultury – sprzedawca w Sklepie Internetowym i właściciel domeny internetowej www.niecokultury.pl, Fundacja Nieco Kultury, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 5252928425 REGON 523448098 KRS 0000997622 7. Regulamin – niniejszy dokument. 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 9. Strona Internetowa Nieco Kultury – strona internetowa dostępna pod adresem www.niecokultury.pl za pośrednictwem, której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego. 10. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 12. Usługa Elektroniczna – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym w szczególności polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z aktualną ofertą Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwieniu Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów. 13. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 3. [Wymagania techniczne i bezpieczeństwo] 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe)

 • Używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki

 • Włączoną obsługą Javascript i zapisu plików Cookies

 • Korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 1 nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania. 3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności. 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. 5. Sprzedawca na żądanie Klienta, dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych, w formie wskazanej przez Klienta. 4. [Usługi elektroniczne] 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne bezpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na czas nieokreślony. Sprzedawca robi wszystko, aby świadczyć Usługi w sposób niezakłócony, na najwyższym poziomie i pozbawione wad. 5. [Umowa sprzedaży towarów] 1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawca prezentuje Towary, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwia zawarcie tej umowy. 2. W razie wątpliwości ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie poczytuje się, za ofertę, a za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy. 3 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Towarem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest Strona Internetowa. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta. 4. Zamówienie może zostać złożone przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 5. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli (oferty) Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 6. Skuteczne złożenie Zamówienia prowadzące do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących etapów:

 • Klient wybiera Towar udostępniony poprzez stronę Sklepu Internetowego

 • Klient wypełnia obligatoryjne pola, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; w celu ułatwienia komunikacji Klient może również podać swój numer telefonu oraz wpisać uwagi do zamówienia

 • Klient akceptuje Regulamin, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności w celu zrealizowania Zamówienia Klient klika pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (do momentu uruchomienia funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia)

 • po kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową z podziękowaniem za złożenie zamówienia

 • w odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjęciem oferty złożonej przez Klienta, wysyła wygenerowany link do płatności online oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia albo wiadomość o braku możliwości jej przyjęcia.

 • Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w pkt. e

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet za pomocą Sklepu Internetowego. 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. [Cena oraz promocje towarów]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia, przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące. 2. Cena Towaru udostępniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskiej walucie – złoty (PLN) i zawiera wszelkie należne podatki. Cena Towaru nie zawiera informacji o kosztach przesyłki oraz o ewentualnych cłach. Klient jest informowany o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami i kosztami wysyłki w wiadomości e-mail. 3. Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia Towaru przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. 4. Promocje w Sklepie Internetowym dotyczące sprzedaży Towarów nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 5. Promocje w ramach Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do wyczerpania zapasów. 7. [Płatności] 1.Sprzedawca udostępnia Klientowi jeden system płatności elektronicznej: 2. Skorzystanie przez Klienta z wybranego przez niego systemu płatności elektronicznej wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usługi płatności elektronicznej prze dokonaniem płatności a także przestrzegania postanowień tego Regulaminu. 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie przewidzianego 7-dniowego terminu Sprzedawca wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie przewidzianego terminu Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Sprzedawcę. 8. [Dostawa] 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 2. Sprzedawca dostarcza Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka albo jako przesyłkę kurierską za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo udostępniane w wiadomości e-mail do Klienta. 3. Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres w Polsce. 4. Czas wykonania Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi i wynosi 5 dni roboczych. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika. 9. [Reklamacje] 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar oraz świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 2. W razie stwierdzenia, iż Towar lub Usługa Cyfrowa posiada wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru lub Usługi Cyfrowej, jeżeli ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia towaru Klientowi – wówczas Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres biuro@niecokultury.pl 4. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w jej opisie reklamacji:

 • dane Klienta

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości

 • żądania Klienta

 • informacji o formie otrzymania odpowiedzi na reklamację

 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane wskazane w punkcie (a)-(e) są jedynie zaleceniami – ich brak pozostaje bez wpływu na skuteczność reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja uznana została za uzasadnioną. 6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Fundacja Nieco Kultury, Podwale 13/12, 00-252 Warszawa

10. [Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży] 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:

 • w formie pisemnej na adres: Fundacja Nieco Kultury, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@niecokultury.pl

2. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego (Załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 3.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Sprzedawca nie zaproponował osobistego odbioru Towaru od Konsumenta. 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Nieco Kultury, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa lub biuro@niecokultury.pl (w przypadku produktów cyfrowych). 8. Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 • zawartej w drodze aukcji publicznej o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur] 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 12. [Ochrona danych osobowych] 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. 2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu. 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis. 7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi. 8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis. 13. [Postanowienia końcowe] 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian. 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego. 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2023 r. Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy od Regulaminu Sklepu Internetowego (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy/odbioru

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów

 • Adres konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 • Data

Yorumlar


bottom of page